PER~SOON IS ONTWIKKELD DOOR JOHANNES BONGERS VANAF 11/2020

PER~SOON IS door~klank.

In een wereld die door beeld is geabsorbeerd, zien we licht, we zien vormen, we ontlenen onze betekenis en ons zelfbegrip eraan. Waar voor andere organismen het visuele één van de sensorische kwaliteiten uitmaakt, domineert de visuele perceptie bij de mens. Maar het beeld is allang niet meer neutraal, het is volledig onderdeel en is de drager geworden van de dominante ideologieën. En het beeld draagt ernstig bij aan de verleidingsstrategieën van identiteit waardoor het menselijk potentieel afneemt. De uitdagingen waarvoor de mens zich gesteld ziet heeft alternatieve zijns-modi en nieuwe zelfdefinities nodig om zich te kunnen bevrijden van de monoculturele percepties die putten uit een voorgeschreven zijns- en kennisleer. Deze zijn totaal onvoldoende om de ongehoorde signalen op te vangen, uitdagingen te doorgronden en om daarvoor uit een nieuw repertoire te kunnen putten. Daarvoor introduceren we een nieuw organisme dat op geluid, klank en trilling is gebaseerd en dat zich van het beeld afwendt en dat naar het lichaam toe beweegt: Per~soon. Per~soon is door~klank.Alleen geluid en klank zijn natuurlijk niet zaligmakend; de tast en de huid, het vlees, de trilling en visuele verwerkingen vormen samen het organisme in diens leefomgeving. Maar voor de mens geldt dat waar deze het beeld zo hooglijk waardeert, ten koste van een veelvoud aan andere begripsmatige en emotionele indrukken, en ten koste van het lichamelijke, het goed denkbaar zou zijn een andere sensorische kwaliteit dan het beeld in het midden te stellen, om zo het zijnde, het wordende en de kennisstructuren anders te kunnen verstaan. Per~soon vervangt niet het beeld door geluid maar wijzigt het gehele menselijke programma, ethisch, ecologisch, lichamelijk, politiek en artistiek. Een van de kwaliteiten van per~soon is dat deze niet langer alleen de mens, maar alle organismen in zich vertegenwoordigt en deze vertegenwoordiging in per~soon een psychisch, sociaal, en pan-ecologisch repertoire en bereik biedt. Per~soon is een artistiek-politieke fictie “die in staat stelt ervaringen te overschrijden en grenzen te vervagen zonder bruggen te verbranden” (Rosi Braidotti, 2004).Per~soon is een relatief wezen dat wordt gevormd door de sonische relaties tussen het organ-isme en diens Umwelt. Het concept Per~soon richt zich op het vergroten van variatie en van semiotische rijkheid en vrijheid in de levende systemen.Per~soon maakt met ANDSTERDAM, Gemeente Nieuwe IJssel, Grond en SOOOS deel uit van een politiek-artistieke kosmologie. Kunstwerken die met elkaar een stad, een gemeente, een kunstruimte en een politieke partij vormen en die met per~soon een vitale protagonist in hun midden (milieu) krijgen.Per~soon is ontwikkeld door Johannes Bongers / Boolean Works vanaf eind 2020.

INTRO PER~SOON

Per~soon komt uit het Latijn en betekent door-klank. Per~soon is door-klank van verschillende aspecten van de mens en van de niet-mens. Per~soon bestaat uit per en soon met een 'zingend' streepje ertussen om zich te onderscheiden van wat nu onder persoon wordt verstaan. Per~soon is daar een forse aanpassing en uitbreiding op.Belangrijkste innovatie van per~soon is de onderliggende agenda waarin de twee belangrijkste bedreigingen van deze tijd worden bevochten en die beiden onder homogenisering vallen: de afname van semiotische rijkheid in alle systemen en de afname van agency, van menselijk handelingsvermogen die daarvan het gevolg is. Technologie speelt in dit proces een cruciale rol en onze kritiek daarop sluit aan op Bergson 1934 en Heidegger 1953.Na studie viel op dat de mens/mensheid wel verantwoordelijk is voor de huidige hachelijke situatie van klimaat, ongelijkheid, crisis in de democratie en technologie dystopie maar dat nergens een begin wordt gemaakt met de instelling en hoe diezelfde mens/mensheid de eigen toekomst en de toekomst van alle levende systemen gaat veiligstellen. Het ontbeert de mens nu aan handelingsvermogen, individueel en collectief. Dit verlies is gevolg van de absorptie van agency in het hyper-kapitalisme, van het uitbesteden van persoonlijk engagement aan middlemen en belangenorganisaties, en door de sociale massa-mediale technologie die het individu verder 'individualiseert' en atomiseert in plaats van versterkt. Deze zaken opgeteld hebben tot een effectieve afbraak en tot de stagnatie van verzet daartegen geleid.Het schijnt ons dat voor een nieuw concept 'mens', fundamentele wijzigingen in de uitgangspunten moeten worden gemaakt; de begrippen moeten worden gewijzigd in wat Joseph Beuys de Revolutie van de Begrippen noemt. Het ontwerp van een nieuwe ‘mens’ moet de mens in de kern én in de bedoeling vernieuwen. De mens in de kern, gevierd in de cultuur en in religie, is niet meer verbonden met de bedoeling, met de funderingsvragen.Per~soon, de nieuwe ‘mens’, gaat minstens terug naar diens 1e natuur en verenigt zich met alle niet-mensen als dieren, planten en alle levende organismen. Allen krijgen, onder dezelfde noemer, toegang tot handelingsvermogen of vertegenwoordiging. Met het huidige begrip ‘mens’ lukt dat niet meer, dat is soort-specifiek, gecorrumpeerd door eigenbelang en het faalt telkens weer met ernstiger gevolgen. Dit concept kan niet verder met zichzelf en biedt geen toekomst.We zijn allereerst op zoek gegaan naar wat de mens met alle bekende en nog onbekende wezens en entiteiten verbindt , wat ze gemeenschappelijk heeft, waarin ze elkaar kunnen ontmoeten. Dat is allereerst het feit dat ze voor elkaar een fundamentele ander vertegenwoordigen en die door het leven in eigen Umwelten van elkaar gescheiden zijn. Die gescheidenheid kan door klank en trilling van het lichaam en door stem, die ook lichamelijk is, worden doorbroken en verbindt de Umwelten.Het 'sonische' is niet aan het 'zijnde' gebonden maar is het wordende. Tijd en duur, de duur van Bergson waarin het leven onderdeel van is, gaan vooraf en voorbij aan de rationele ruimtelijke ordening. Per~soon staat dus al heel dicht bij levende organismen, waar ook de mens onderdeel van uitmaakt. Per~soon verlegt niets, bouwt niets nieuws en bouwt geen annex, maar vouwt het organisme langs de tijdsdimensie die 'sonisch' is. Voor de mens is Per~soon een contrageheugen, een geheugen dat zich verzet tegen rationele ordening en ruimtelijke dominantie door zich in en onder nieuwe sonische harmonieën en dissonanten te verschuilen. Die zichzelf leert te componeren, het orgel te bespelen en om zich de registers eigen te maken.Per~soon is een 'relatief' wezen. Een wezen dat wordt gevormd door de 'sonische' relatie die het organisme en de leefomgeving in-één-lust. Deze lus en Möbius-band van organisme en leefomgeving in één asymmetrische topologie van een binnen én buiten ontlenen we aan de biochemicus Jesper Hoffmeyer en aan de antropoloog en cyberneticus Gregory Bateson.Per~soon stelt klank centraal, de klank van de klank, klank van de ander en ook (of juist) als deze geen klank heeft. Ik als Per~soon laat ook andere stemmen doorklinken dan mijzelf. In de eco-akoestiek dringt deze klank door de verschillende Umwelten. Klank, verbonden met stem, trilling, met stemming, stijl en stilte, dat zich in de eigen tijd en ruimte - ieder organisme in de eigen Umwelt - uitbreidt.

Per~soon is een artistiek-politieke fictie.In het niet-menselijk leven kan het wordende wezen niet door de rede of door emoties worden verstoord. Bij de mens heeft de uitdrukking het wordende karakter onherstelbaar aangetast. In een nieuw concept van 'mens' zijn dus niet alleen de expressies belangrijk (soon) maar deze mogen niet a priori worden gelijkgesteld en samenvallen met de potentialiteiten; dit maakt het gebruik van 'mens' nu zo hopeloos. In de filosofie zijn en worden nieuwe uitwegen en omwegen verkend, per~soon is er een van, maar het zijn zelden politieke wezens, en ook de rijkheid van de geest staat er zelden centraal.De vraag rijst hoe van het nieuwe concept per~soon zowel het politieke en emotionele wezen heterogeen en vitaal blijft maar dat ook de intenties, manifestaties en de terugkoppelingen op het wezen divers blijven en het nieuwe organisme niet kan worden gecaptured door het hyper-kapitalisme. Ons voorstel is daarom niet alleen het wezen breed en diep uit te werken, soon, maar om ook de per, de door, de hoe te verdiepen en te verruimen: per van per-soon zijn de funderingsvragen als vragen naar het waar, het waarom, waardoor, naar de mogelijkheidsvoorwaarden, de vooronderstellingen van waaruit, etc.’ Deze vragen worden in Per naar de voorgrond gebracht als een politiek programma. Per en Soon staan met elkaar in een feedback relatie, bevinden zich met elkaar in een code-dualiteit. Zoals leven zich ontwikkelt doordat DNA (digitale code en geheugen) in interactie met de leefomgeving (analoge code en potentialiteit) dynamisch op elkaar inwerken.

PER~SOON, een technisch-filosofische begrip

Na met anderen gesproken te hebben over het concept per~soon wees een enkele ons terug naar de tekentafel, het begrip per~soon zou onbruikbaar zijn door de connotatie met 'masker', persona, het individu niet zijnde wie het is. Wanneer we die lijn zouden volgen ontbeert per~soon de meest essentiële vermogens. We zijn bekend met het persona-argument en vragen ieder zich kort te verdiepen in de techniciteit van per~soon. Laat ons die toelichten.Het Latijnse woord "persona" verwees oorspronkelijk naar de houten maskers die acteurs droegen in het oude Romeinse theater. Deze maskers waren ontworpen om de stem van de acteur te versterken in grote openluchttheaters. Na verloop van tijd kregen deze maskers ook een symbolische betekenis en kwamen ze verschillende personages of rollen in het stuk te vertegenwoordigen. De interpretatie van "persona" en “persoon” als een masker (de persoon niet zijnde zichzelf) negeert de gelaagdheid van techniciteit waarin eerst de versterking van de stem in het oude theater werd uitgevonden, die door~klank mogelijk maakte, en waarop pas later de ontdekking werd gedaan van het maskeren van identiteit door gezichten op de verschillende houten maskers te schilderen en verschillende maskers door één persoon te dragen. Uiteindelijk identificeerde de toehoorder de drager allereerst via de afbeelding, in plaats van via stem en klank.Ons begrip van per~soon wordt duidelijker wanneer we de overgang van buiten naar binnen het theater beschouwen. De maskers, die ooit nodig waren voor geluidsversterking, werden overbodig in de kleinere en afgesloten ruimte. De maskers werden kunstvoorwerpen. Dit suggereert dat het maskeren van de identiteit niet een primair doel was in het oude buitentheater, wat de conventionele opvattingen van de 'persona' uitdaagt. De ontdekking van het geschilderde masker wil zich echter blijven uitbreiden ook nadat de uitvinding haar toepassing is verloren en per~soon een nieuwe 'use-case' krijgt. De lagen van techniciteit van per~soon onderstrepen dat de noties van door~klank van 'persoon', 'persoonlijk' en het neologisme 'per~soonlijk' verder gaan dan een ont-dekking en dat per~soon zich beweegt in het rijk van temporaliteit, van asymmetrische relaties en van 'wording als kunst'.Onze interpretatie van "persoon" als "per~soon" voegt extra lagen van betekenis toe aan het persoonlijke, breidt het 'stemhebbende' uit over 'stemlozen' en per~soon positioneert zich als wordend tussen de twijfelachtige begrippen subject en individu die zijn ingesloten in systemen. Deze klampen zich vast aan identiteit en staan niet voor andere organismen opengesteld. Zij vertolken steeds minder de klank zelf, spreken steeds meer over en steeds minder voor zichzelf, en geven nog maar nauwelijks stem aan anderen.

PER

Hieronder ‘Per’, het programma, en de eerste onderdelen daarvan. Onder 0 zijn de algemene doelstellingen geformuleerd, een soort anti-fascistisch programma. In 1, 2 en 3 wordt het programma langs 'De drie ecologieën' van Félix Guattari geordend: de ecologie van de 'mind' en ideeën, de ecologie van de gemeenschap en de ecologie van de leefomgeving. Het in beweging brengen en houden en het vermijden van stagnaties in zelf-concepten, in het sociale en in het telkens opnieuw uitvinden van hoe het organisme en milieu zijn verbonden staan in per centraal. Vrijwel alle vraagstukken vandaag de dag staan in verband met de groei van stagnaties en bevriezingen die tot afname van variatie en tot conflict leiden.0. GENERAL
- INCREASING SEMIOTIC FREEDOM AND RICHNESS
- CELEBRATION AND RESPECT, RITES AND RITUALS
- ECOSONIC HETEROGENEITY
- CODE-DUALITY: STORE IN MEMORY & EXPLORE AGENTIVE DIVERSITY
- ‘DISTURBING THE HARMONY AND LONGEVITY OF THE STATE’
- DEVELOPMENT OF PER-SONAL SENSORY SYSTEMS
- SON (SANS IMAGE)
...
1. A NASCENT SUBJECTIVITY (FG)
- AMPLIFY YOUR UNHEARD SELF AND INSPIRE OTHERS
(TRY USING PER~SONA, A WOODEN THEATRE MASK)
- SING ALL DAY AND SING WITH YOUR EYES
- OPERA-TE YOUR AUDIO-BIOGRAPHY
- PLUG LO-FI COCKROACH JINGLES
- UN-DIVIDE YOUR IN-DI-VI-DU-ALITY FROM THE UMWELT
- INCREASE AND TEMPORALISE YOUR EXISTENTIAL REPERTOIRE AND REFRAINS
- GROW AND EAT ORGAN-IC FOOD
...
2. A CONSTANTLY MUTATING SOCIUS (FG)
- PER~SONIFY ARTISTIC, POLITICAL AND ECOLOGICAL MESSAGES THROUGH FANFARES, PROCESSIONS, DEMONSTRATIONS, PARADES, CARNIVALS, CELEBRATIONS AND SILENT MARCHES
- ZOÖP WITHOUT ZMF: BUILD RADIO ALICE
- EXPAND THE ORGAN REGISTER > COLLABORATIVELY
- PORTRAIT AND SONIC RIGHTS FOR NON-HUMANS TO MAKE NON-HUMAN ORGANISMS HEARD
- SONIFY AND NOTIFY POSTHUMAN THEORY
- FROM SOCIAL TO PER~SONAL MEDIA
- CHORAL CHOIRS
...
3. AN ENVIRONMENT IN THE PROCESS OF BEING REINVENTED (FG)
- DECOMPOSE THE ORGAN-ISM IN ITS MILIEU
- TEMPORALISE, NOT SPATIALISE, THE ENVIRONMENT
- RADICAL LISTENING
- WHISTLING BACK
- ANTHROPO-, ZOO-, PHYTOSONIC PER~SONAL MEDIA AND PROTOTYPING
- ECOACOUSTIC ENTITIES
- PER~SONIFY THE LISTENING SPACE
- MUTE COMMERCIAL SOUND
- MINIMISE THE HUMAN UMWELT

SOON

Stel je SOON voor als een oneindig groot orgelregister/ORGAN-ISME. We zijn geïnspireerd door orgels zoals het Koororgel in Alkmaar, het Bätz-orgel uit de Utrechtse Domkerk en het orgel van de Église de la Sainte-Trinité, het Parijse orgel dat werd bespeeld door Olivier Messiaen. En door het John Cage orgelwerk ORGAN²/ASLSP op het speciaal gebouwde orgel in het Burchardikerk in Halberstadt (D). Dit stuk 'duurt' in Bergsoniaanse termen.Het orgelregister heeft een enorm bereik en klankrijkdom. In het ijle inspelen tot aan de nagalm van het complexe organ-isme, klinkt de epistemologische rijkdom van Per~soon. Het 'sonische' register van Per~soon is niet uitputtend en is onder permanente constructie.SONUS - SONG – ULTIMAS PALABRAS ALLENDE - BRUIT (FR) - BASS - LAMENT - EARS - CONSONANT - EARTH SCREAMS - REFRAIN - ARIA - CRYING - VOICE - LAUGHTER - MUMBLE - SCORE - VIBRATION - SOUND - BABBLE - DEATH RATTLE - RAP - ETERNAL RETURN - VOCODE - SPEECH - PENTATONE - INTERFERENCE - DELEUZES DOG’S BARK - TINKLE - SONORITY - CODE - NOISE - VOCALISING - MIX - VOW / VOTE - SONATE - SILENCE - MUSICAL - DUMB - BIRD SONG - PHONÉ - OSCILLATION - POLYRHYTHM - WAVE FUNCTION - TONIC - POLYPHONY – MOO - MADRIGAL - DEAF - CLASH OF ARMS - RUMBLE - GOSPEL - ROAR - GROWL – SPLASH - ANNOUNCEMENT - BELL - CANTATE - ALTER - FIELD RECORDINGS - TOOT - RESONANCE - NEIGH - PRAYER - ZAP - TUNING -
IMPROVISATION - WAVES - ORAL HISTORY - SCREAM - PERCUSSION - VROOM - INSTRUMENTATION - STYLE - BUZZ - VIBRANCE - MARCH – CHIRP - WALKMAN - ANTHEM - BODY HI AND LOW - SOUNDS - MUTE - KNOCK - CHORUS - THUNDEROUS - UNHEARD - OPERA - RAGA - MELODY - LYRICS - HARMONY - SIGH AND SOUGH - MUSIC - HYMN - MIC – TWEET - PARLEMENT - TIME - TIMING - BOOM BANG POW - WIND - VOICELESS - ECHO - MOVEMENT - BLUES - POP - MULTITRACK - CLAP - TERRADIO - CHANT - BRAY - SONDE - TONE - VOWEL - COMPOSITION - RHYTHMIC POSTURES - TEMPO - DISPLACEMENTS OF INTERVALS - SOUND, ODOR AND WARMTH - SONAR - PROTEST - (CONTRA) DICTION - RUSTLE – CRACKLE – THUD - CHIRPING - PURR - HOWL - COO - CRASH - PATTER - CALL - WHISTLING - HORN - ROAR - FLUTTER - BUZZ - RUSTLING - GURGLE - BABBLING - CREAKING -BANG - CLACKING - CRUNCHING - RATTLING - SCREECHING - SNIPPING - POPPING - BLARE - PEALING - SIZZLING - WHINNY - CROAK - HISSES - RUSH - BLAST - SHRIEK - SLAP - SNEEZE - CAWING - DRUMMING - GUSHINGBAR - WHISPER - UNDERWATER SOUND - A CAPELLA - REPERTOIRE - TUNE - ATONALITY - TINNITUS - TONGUE - TICK - STRUM - FREQUENCIES - SAMPLE - WHISPER - FREE JAZZ - HI - GRIND - DJEMBE - LE BANQUET CÉLESTE - WALTZ - MUSE - INSTRUMENTALS - JANGLE - MUSIC OF THE SPHERES - OSCILLATION - VOCAL HALLUCINATIONS - STREAM - STUTTER - PULSE - MONOLOGUE - SPOKEN WORD – LYRICS - MODULATIONS - TAKE - REGISTERS - Ö Ö, Ö Ö - UNIVOCITY - BLIND STRING - MACHINE GUITARS - SHOUT – BEEP - SOUNDSYSTEM - SIGN - TA'BLA - WOOD NEVER DIES - SPEAK - DADA - SIGNAL - KLANG - RING - ULTRASOUND - OSTINATO - AOOGA - STAGE – TIMBRE - REGISTYER -HETEROPHONY - TALKING DRUMS - YELL - SOUNDSCAPE ECOLOGY – MAMA - UNISONO - TONALITY - PITCH - SOLO - DIATONE - YODEL - ‘AAA AAA’ [1978] - VOX /NON-VOX - DREAMSCAPE - JINGLE - COUNTERPOINT - PIPES - BELOW GROUND COMMUNICATION - SOUNDART - SONIC PRAXIS - MIXING AND MASTERING – PLING - ZIGZAGZINGING - MARCHING SONG - GOSPEL - ONOMATOPOEIA - NOISE AND SOUND POLLUTION - MINIMAL TEXTURES - SOUND HUNTING - SONIC CUES - GLITCH - SCALES - BELLOW - HISS - AMPLITUDE – WHAM - SONICATION - CRY - ULTRASONIC – LAST WORDS - ACOUSTIC EMISSIONS - BIOMUSIC - SOUND MAPS - OPEN FORM - GAIA SPEAKS - PROPORTION AND CADENCE - DISSONANT - STEEL FACTORY - MANTRA – TONICA - PROPAGANDA - BAND - SPRECHSTIMME - SIRENS - VOCAL CORDS - PITCH SPACE - BEING IN OR OUT OF PHASE - SOUNDTRACK - OVERTONE - EAR-WORMS - FANFARE - THE ROAR OF GUNS - ALARM - WHISPER - MORSE CODE - SOTTO VOCE - VOCODER - RITORNELLO - DRONE
...

DE vier MODES VAN PER~SOON

1. Per~soon is allereerst de door-klank van de klank als vitale uitdrukking van de ethisch-esthetische kwaliteiten van leven. Per~soon maakt gebruik van de metafoor van het orgel, het organ-isme en het (orgel) register.
2. Per~soon is ook de door-klank van de eigen stem en van het wordende. Met deze tweede stem benadert Per~soon de traditionele persoon nog het meest. Maar het potentieel aan verandering en vernieuwing in de uitwisseling tussen per en soon in per~soon is veel groter.
3. Per~soon laat in jou andere stemmen door~klinken dan alleen die van jezelf.
4. Als vierde is Per~soon de door-klank van de ander en het andere waarmee de stem van een ander kan worden versterkt of kan worden vertegenwoordigd. Hier treedt Per~soon op als amplifier of vertolker van stemlozen en helpt hen stem te brengen. Maar anders dan een technische versterker verander ik in de door~klank van de ander, word ik een andere ander.
In deze vier modi vormt Per~soon een string, een trillende stem in het aardse bestaan: een kunstenaar en een politiek, sociaal en ecologisch wezen.Tekst uit 2020
Per~soon is niet ontwikkeld om de mens en het mens-zijn te vieren: juist de mens en het abstracte begrip mensheid is verantwoordelijk voor de cumulatie van crises die de aarde, alle levende systemen en de mens in alle sociale en psychische geledingen treft en waarbij de mens zichzelf in crisis heeft gestort. Die mens, die dit allemaal aanricht moet in de kern opnieuw gedacht worden. Daar zijn nieuwe begrippen en inzichten voor nodig. Von Uexküll (1934) is daarin een belangrijk voorbeeld. Als theoretisch bioloog beschouwde hij iedere levende soort in een eigen Umwelt, die perceptueel en functioneel een eigen tijd en ruimte inneemt, gebruikt en daarmee creëert. De Umwelten van de verschillende soorten zijn van elkaar gescheiden. In dit concept van Umwelt is de mens één soort onder de vele soorten. De Umwelt van Von Uexküll maakt duidelijk dat de mens, objectief gezien, de eigen tijd en ruimte ver overschrijdt, zich in de Umwelt van zichzelf misdraagt én zich in de tijd en ruimte van andere soorten begeeft en deze verstoort en vernietigt. Voor Gregory Bateson, de antropoloog en cyberneticus, heeft Darwin, hoe geniaal hij ook is, één ding ernstig over het hoofd gezien dat ons nu dagelijks achtervolgt: de eenheid van overleving in de evolutie draait weliswaar om de familielijn van de soort maar het organisme kan niet worden begrepen zonder de omgeving. De eenheid van overleving moet volgens Bateson gezien worden als organisme = leefomgeving. Nu de mens zijn milieu heeft aangetast, het organisme vernietigt zijn leefomgeving, slaat dat terug in de gemeenschap en op de menselijke geest. Ook die zijn aangetast geraakt. De mens die de eigen omgeving vernietigt, vernietigt zichzelf. Dat geldt vandaag de dag in steeds hogere mate ook andersom: de mens die geen zorg heeft voor de ecologie van de geest vernietigt de ecologie van de gemeenschap en de leefomgeving.

MISC +

In de filosofie en de theorie is de laatste decennia steeds meer aandacht gekomen voor wat hybride is, voor tussenposities, voor meer generieke agentschappen en voor culturele concepten die de eigen tijd deconstrueren. De binaries in het hyper-kapitalisme mens/dier, natuur/cultuur, geest/lichaam verdelen en staan een nieuwe zijns- en kennisbasis die vandaag de dag nodig is, in de weg. Daarom is in per-soon niet alleen de zoë vertegenwoordigd, alle levende wezens, maar zijn in per-soon via MISC+ (misc van miscellaneous) ook alle hybriden, objecten en theoretische 'zijnden' vertegenwoordigd. Met MISC+ verzamelt Per~soon agentiale uitdrukkingen die vaak via neologismen een weg zoeken uit de theorie. MISC+ is onder constructie, er komen nieuwe entiteiten bij.MISC+ IS A REPOSITORY OF AGENTAL ENTITIES AND POLITICAL FICTIONS DESCENDING FROM 3RD NATURE'S ART, SCIENCE AND THEORY: A COALITION OF HYBRIDSMINDED MATTER - IN-DI-VI-DU-AL - STICKMAN (M. MULLICAN) - CYBORG - CELEB - SHADOW - LO SPIRATO (L. FABRO) - ZOMBIE - QUASI-OBJECT - ANNLEE (P. HUYGHE) - SOBJECT - TECHNICAL OBJECT - EARTHLING- O SUPERMAN (L. ANDERSON) - BIOTECH - INDIVIDUAL - USER - ACTANT - DOLLY - ROBOTS - PARTIAL SUBJECT - BECOMING-WOMAN - CONTEMPORARY EMBODIMENTS - - L'ANIMAL QUE DONC JE SUIS - ÜBERMENSCH - ZOOO - TECHARTEFACT - VIBRATORY BODIES - NEO - JESUS - HYPEROBJECT - SELF - STRANGERS, GODS & MIXED MONSTERS - AVATAR - VIBRANT MATTER - CHIMERAS - NETWORKED SELF - AUTOMATON - BORG - REPLICANT - SINGULARITY - HOLOGRAM - DIGITAL DOUBLE - AUGMENTED BEING - DATA SUBJECT - QUANTIFIED SELF - ANDROID - GHOST IN THE SHELL - SENTIENT MACHINE - EMBODIED AGENT - DIGITAL NATIVE - CLOUD BEING - INFORMATIONAL ORGANISM - IMMERSIVE AVATAR - ALIEN - MUTANT - CLONE - ARTILECT - PANSPERMIA BEING - PROSTHETIC GOD - QUANTUM BEING - METAHUMAN - DIVIDUAL - NOMADIC SUBJECT - MULTIPLICITY
...
Een eerste ordening en korte toelichting op MISC+ entiteiten in het Nederlands:Actant, Hybrid, Chimera, Transhuman, Posthuman, Metahuman, Mutant, Alien, Panspermia Being: deze entiteiten belichamen het samenvoegen en overtreffen van menselijke beperkingen, dagen de grenzen tussen soorten uit, of tussen het organische en het synthetische. Zij spreiden agentschap uit waarmee causaliteit en machtsmechanismen anders kunnen worden begrepen. Ze weerspiegelen het verbrede begrip van 'zelf' en subjectiviteit in de theorie.Technisch Object, Techartefact, Prothetische God, Artilect, AI, Sentient Machine, Robot, Android, Automaat, Borg, Replicant, Embodied Agent. De grenzen tussen mens en machine zijn vervaagd, en deels binnenstebuiten en buitenstebinnen gekeerd. Het lichaam, als intra-actie tussen omgeving en bewustzijn, wordt intens bewerkt door technologie die steeds meer het 'is' en 'niet is' bepaalt en definieert. Deze entiteiten, vaak gelinkt aan technowetenschap, zijn ook nuttig bij het uitwerken van het politieke / artistieke aspect van onze praktijk, met name bij het bevragen van de hegemonie van het beeld en het verkennen van het potentieel van geluid / vibratie.Hologram, Digital Double, Augmented Being, Data Subject, Quantified Self, Digital Native, Cloud Being, Informational Organism, Immersive Avatar, Avatar, Networked Self: deze digitale entiteiten benadrukken de diepgaande invloed van het kapitalisme en technologie op onze zin van identiteit, zelf en 'zijn'. Ze versterken het vermogen van Per~son om te bestaan voorbij traditionele en beperkende fysieke / biologische grenzen. Maar nog belangrijker wijzen zij op hoe identiteit buiten de stagnatie van zelf en zijn moet komen.Neo, Jezus, Übermensch, God: Deze figuren vertegenwoordigen aspirant, transcendente staten van zijn die menselijke ambitie uitdrukken in diapositieve verlangens. Het zijn uitdrukkingen van de 'uitgebreide semiotische vrijheid' en symboliseren de 'verhoogde (intersoortelijke) agency'.Shadow, Zombie, Ghost in the Shell, Clone, Simulacrum beschrijven de conditie in het postmodernisme, en zij blijken heel voorspellend te zijn. Deze entiteiten vertegenwoordigen vaak ontkoppeling, afwezigheid, of verlies van identiteit / agentschap. Ze zouden kunnen worden gezien als datgene waar Per~soon naar streeft om te counteren of te overstijgen.Celeb, Gebruiker, Zelf, Nomadisch Subject, Individu, Partieel Subject, Hedendaagse belichamingen, Vreemden, Goden & Gemengde Monsters: deze entiteiten belichamen verschillende vormen van menselijke identiteit / ervaring, en tonen de diversiteit en complexiteit binnen het 'zelf / subjectiviteit' deel van het concept van Per~soon. Het zijnde moet overwonnen worden op het wordende, maar vaak staat het zelf daarvoor in de weg.Per~soon probeert in een nieuwe sonologische zijnsleer, sonologische ontologie – sontologie – de mens met de niet-mens te denken en vorm te geven. Deleuziaans, Spinoza-achtig en neo-materialistisch, maar ook sterk geïnspireerd door de biologie, is Per~soon gericht op het vergroten van individueel en collectief denk- en handelingsvermogen en van het vergroten van semiotische vrijheid en rijkheid. De bron van potentialiteiten, van 'de ongetemde energie' zoals Gilbert Simondon het pre-individuele milieu noemt, moet gevarieerd en rijk zijn om in toekomstig onbekende situaties aan aanpassing, verandering, variatie en rijkdom te kunnen bijdragen.

Houd me op de hoogte

Per~soon werkt in GROND, KNSM-laan 708, Amsterdam. Wil je op de hoogte blijven, meld je dan hier aan.© Per~soon en Gemeente Nieuwe IJssel 2023. All rights reserved. Per~soon is een initiatief van Stichting Nieuwe IJssel / Boolean Works

Goedendag gewenst

Wij houden je op de hoogte

© Per-soon, Per-son and Per-sonature 2021
All rights reserved. An initiative of Stichting Nieuwe IJssel